Search
Förberedelser

Installera R

Installera R på datorn.

Organisera filer

En enkel mappstruktur gör det enkelt att hålla ordning:

  • R
    • raw_data (här läggs Excelfilen med data in)
    • output_data (här hamnar nedladdade diagrambilder)
    • scripts (här läggs alla skript)

Förberedelseskript

För att diagramskripten inte ska bli för stora, har vi ett förberedelseskript som vi kör före diagramskripten. I det här "prep-skriptet" finns alla paket som behöver hämtas och theme_siren() finns definierat med alla typsnitt, marginaler, inställningar och färger som vi använder.

Theme

Det finns flera sätt att styra över utseendet på diagrammen i ggplot2. Vissa saker skrivs in i själva koden för diagrammet, men man kan också använda ett theme. Det finns flera färdiga theme i ggplot2, till exempel:

theme_bw() theme_minimal() theme_dark() theme_classic()

Ytterligare themes finns i paketet ggtheme, för den som kanske vill göra diagram i Economist- eller Tuftestil:

theme_economist() theme_tufte()

Vill man detaljstyra diagrammets utseende går det att göra ett helt eget theme. För Siren har jag gjort theme_siren() med de typsnitt, marginaler och färger som vi brukar använda.

Paket

Det här är de så kallade "paket" som vi använder för att göra diagram. De måste installeras en gång och sedan hämtas på nytt varje gång R startas.

install.packages("tidyr")
install.packages("dplyr")
install.packages("openxlsx")
install.packages("readxl")
install.packages("ggplot2", dependencies=TRUE)
install.packages("here")
install.packages("reshape2")

library(reshape2)
library(here)
library(tidyr)
library(dplyr)
library(openxlsx)
library(readxl)
library(ggplot2)

Färgpaletter

I diagramskripten går det att anropa "paletter" med fördefinierade färger, istället för att varje gång skriva in exakt färgkod. Vi har lagt alla färgpaletter i förberedelseskriptet, vilket kan se ut så här: palett1 <- c("#dc282c", "#f9b92b")