Search
Ändra i diagrammen

Det finns en hel del ändringar som kan göras både i diagramskripten och i det theme() som en använder för att förändra utseendet på diagrammen. Här listas några av dem.

Radbrytning

Texten i diagrammen har ingen automatisk radbrytning, men det går att göra en manuell radbrytning genom att lägga in \n i texten.

Axelrubriker

Under rubriken labs går det att ändra på text i diagrammet, till exempel skriva in kolumnrubriker: y="Axelrubrik (enhet)". Rotera axelrubriker genom att under axis.text.x (i prep) sätta angle till 0 istället för 90.

Skalstreck

Skalstrecken går att ställa in. Lägg till scale_y_continuous() före raden theme_siren() I scale_y_continuous går det att till exempel begränsa y-axeln genom limits eller ge skalstrecken exakta värden:

scale_y_continuous(limits=c(0,100), breaks=c(0,20,40,60,80,100)) +

Det går också bra att ange bara hur stora avstånden mellan skalstrecken ska vara:

scale_y_continuous(limits=c(0,100), breaks=seq(0,100, by=20)) +

Ändra ordning på kolumner

  • För att få staplar i bokstavsordning: x=reorder(Kommun, desc(Kommun))
  • Staplar efter högsta till lägsta värde: x=reorder(Kommun, desc(Värde))
  • Från lägsta till högsta värde: x=reorder(Kommun, Värde)

Ta bort saknade värden

Lägg till %>% drop_na() %>% som ett extra filter för datan.

Förklaring

Det går att ändra förklaringens läge i diagrammet. Ändra legend.position till "top", "right", "bottom" eller "left", så hamnar förklaringen högst upp, till höger, längst ner eller till vänster.

Ta med rikssiffra

Lägg till "Riket" som filter. chart <- df %>% filter(Län == i | Län == "Riket")

Värden på staplar

För att lägga till värden på staplar, lägg till följande rad: geom_text(aes(label=Ålder), vjust=2, family=”Merriweather Sans”, size=4) +

Vertikala linjer

För att rita ut vertikala linjer (vid värdena 0.5 och 1), lägg till följande rader: z=c(0.5,1) geom_hline(yintercept=z, linetype=”dotted”, color=”grey”, size=1) +