Search
Ändra i diagrammen

Det finns en hel del ändringar som kan göras både i diagramskripten och i det theme() som man använder för att förändra utseendet på diagrammen. Här listas några av dem.

Radbrytning

Texten i diagrammen har ingen automatisk radbrytning, men det går att göra en manuell radbrytning genom att lägga in \n i texten.

Axelrubriker

Under rubriken labs går det att ändra på text i diagrammet, till exempel skriva in kolumnrubriker: y="Axelrubrik (enhet)".

Skalstreck

Skalstrecken går att ställa in. Lägg till scale_y_continuous() före raden theme_siren() I scale_y_continuous går det att till exempel begränsa y-axeln genom limits eller ge skalstrecken exakta värden:

scale_y_continuous(limits=c(0,100), breaks=c(0,20,40,60,80,100)) +

Det går också bra att ange bara hur stora avstånden mellan skalstrecken ska vara:

scale_y_continuous(limits=c(0,100), breaks=seq(0,100, by=20)) +

Ändra ordning på kolumner

  • För att få staplar i bokstavsordning: x=reorder(Kommun, desc(Kommun))
  • Staplar efter högsta till lägsta värde: x=reorder(Kommun, desc(Värde))
  • Från lägsta till högsta värde: x=reorder(Kommun, Värde)

Ta bort saknade värden

Lägg till %>% drop_na() %>% som ett extra filter för datan.